fbpx

Skip links

บริการนี้ดีอย่างไร?


ง่าย
เพียงแค่ใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน…จากนั้นสามารถรับ-ส่งเงินได้ทันที

รวดเร็ว
รับเงินสดผ่านรหัส
โอนเงินไปทั่วโลกกว่า 180 ประเทศ ส่งเงินปุ๊บ…รับเงินสดทันที หรือ โอนเข้าบัญชีคุณอย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการที่ปลายทางกว่า 220,000 แห่งทั่วโลก

ประหยัดกว่า
ปลายทางสามารถรับเงินได้เต็มจำนวน โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ปลายทาง

บริการนี้ดีอย่างไร?


ง่าย
เพียงแค่ใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน…จากนั้นสามารถรับ-ส่งเงินได้ทันที

รวดเร็ว
โอนเงินไปทั่วโลกกว่า 180 ประเทศ ส่งเงินปุ๊บ…รับเงินสดทันที หรือ โอนเข้าบัญชีคุณอย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการที่ปลายทางกว่า 220,000 แห่งทั่วโลก

ประหยัดกว่า
ปลายทางสามารถรับเงินได้เต็มจำนวน โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ปลายทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอ” ตกลงกับบริษัท สวัสดีช็อป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ดีมันนี่” ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

บททั่วไป

1. ผู้ขอตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยดีมันนี่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใด และการที่ผู้ขอได้ใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแล้ว

การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

1. ดีมันนี่ จะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งของผู้ขอ เมื่อดีมันนี่ได้รับชำระเงินโอน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ธนาคารตัวแทน หรือ ธนาคารผู้รับเงินเรียกร้องให้ดีมันนี่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินตามคาสั่งของผู้ขอนอกเหนือจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ดีมันนี่ประกาศไว้แล้ว ผู้ขอตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ดีมันนี่ ในกรณีที่ผู้ขอตกลงให้ดีมันนี่หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในคำขอนี้เพื่อชำระเงินที่โอน ผู้ขอตกลงให้ดีมันนี่หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในคำขอ เพื่อชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากดีมันนี่เพิ่มเติม ผู้ขอตกลงชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ดีมันนี่ โดยให้ดีมันนี่หักเงินจากบัญชีที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ
2. ผู้ขอรับทราบว่า ในกรณีดีมันนี่ ไม่สามารถโอนเงินได้และต้องคืนเงิน ดีมันนี่จะคืนเงินด้วยสกุลที่ได้รับจากผู้ขอ ในกรณีคืนเงินเป็นสกุลบาทผู้ขอรับทราบว่า ในกรณีที่ดีมันนี่ใช้อัตราเปลี่ยนซื้อของธนาคาร ณ ขณะที่ดีมันนี่คืนเงินให้
3. ในการทำธุรกรรมโอนเงินที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินที่มอบให้แก่ดีมันนี่ เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน
4. ผู้ขอรับรองว่ายอดรวมของธุรกรรมโอนเงินในปีนี้ของผู้ขอ มีจำนวนไม่เกินวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
5. ผู้ขอรับทราบว่าดีมันนี่มีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • 5.1. หากสงสัยว่าการโอนเงินนี้ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง

 • 5.2 มันนี่เห็นว่าข้อมูลที่ผู้ขอให้ไว้แก่ดีมันนี่ไม่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน หรือ

 • 5.3. ดีมันนี่มีเหตุผลสมควรอื่นใด

ในกรณีที่ดีมันนี่ปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากดีมันนี่ และผู้ขอต้องรับผิดชอบทุกประการหากผู้รับเงินมีข้อเรียกร้องใดๆ

6. ผู้ขอตกลงว่า ดีมันนี่จะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ดีมันนี่กระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสี่ยหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินโอนตามคำสั่งของผู้ขอ และดีมันนี่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของดีมันนี่ ผู้ขอตกลงว่า ดีมันนี่ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ความบกพร่องของระบบสื่อสาร ระบบความพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือจากกฏหมายหรือจากกฎเกณฑ์ของประเทศที่ดีมันนี่นั้นตั้งอยู่ หรือจากกฎเกณฑ์ของธนาคารต่างประเทศดังกล่าว

7. ผู้ขอตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ดีมันนี่ ในการที่ผู้ขอขอให้ดีมันนี่ ดำเนินการสอบสวนกรณีที่รับเงินในระยะเวลาอันสมควรอันเนื่องมาจากความขัดข้องที่มิใช่ความผิดของดีมันนี่

การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

1. ผู้ขอรับทราบและตกลงให้ดีมันนี่สามารถทำการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอกับดีมันนี่ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของดีมันนี่ และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ตามที่ดีมันนี่เห็นสมควร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ แต่ทั้งนี้ ดีมันนี่ไม่มีหน้าที่ต้องทำ หรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขอตกลงให้ความยินยอมในการยอมรับบันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานและยืนยันผู้ขอ และให้ดีมันนี่ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวในกระบวนพิจารณาใด ๆ หรือตามที่ดีมันนี่เห็นสมควร
2. ผู้ขอยินยอมให้ดีมันนี่ส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นผู้ขอ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ดีมันนี่เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด
3. ผู้ขอยินยอมให้ดีมันนี่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอ รวมทั้งให้ดีมันนี่ส่ง โอน ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอ ให้แก่ดีมันนี่ในกลุ่มธุรกิจของดีมันนี่ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของดีมันนี่ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ดีมันนี่เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของดีมันนี่ และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับดีมันนี่ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือผู้ขอจะไม่ได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม
4. ผู้ขอตกลงและยินยอมให้ดีมันนี่ส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอรับทราบว่า ผู้ขอสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ดีมันนี่กำหนด

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                 บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด กำหนดให้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยครอบคลุมข้อมูลจากกิจกรรมทางธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศ และธุรกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอนเงินตราต่างประเทศ

คำนิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล      หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

บริษัท                 หมายถึง บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

การให้ความยินยอม
                บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม แต่ในบางกรณีบริษัทอาจอนุมานเอาว่าได้รับความยินยอมแล้วจากการกระทำและความประพฤติของท่าน โดยการใช้เวปไซต์หรือบริการของบริษัท ท่านจึงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

        ก. บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

                         1) ข้อมูลที่จัดเก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง:

             *  ชื่อ นามสกุล
             *  หมายเลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
             *  หมายเลขโทรศัพท์
             *  ที่อยู่
             *  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
             *  หมายเลขบัญชีธนาคาร
             * ข้อมูลอื่นๆ ที่ให้แก่บริษัทโดยสมัครใจ

        2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

             *  ข้อมูลสาธารณะ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างบล็อกและการโพสต์
             *  ข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต

  ข. ข้อมูลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการจัดเก็บ (ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก) เช่น

             * เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
             * ความเชื่อทางศาสนา (ปรัชญา)
             * ข้อมูลสุขภาพ
             * พฤติกรรมทางเพศ
             * ความเห็นทางการเมือง
             * ประวัติอาชญากรรม
             * ข้อมูลใดๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ ยกเว้น

                            – เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล
                            – เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
                            – เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรือคำสั่งศาล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • ในกรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทจัดเก็บ

 • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน

 • ขอให้บริษัทแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของตนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 • ขอเพิกถอนการให้ความยินยอม

การเก็บรักษาข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
             บริษัทกำหนดให้ดำเนินการตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

สถานที่ติดต่อ
             บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด
             75/78-79 อาคารโอเชี่ยน 2 ชั้น 31
             ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ
             เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
             หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-9599
             ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  support@dee.money

การคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทสวัสดีช้อป จำกัด กำหนดขั้นตอนการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Call Center 02 821 5555

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอ” ตกลงกับบริษัท สวัสดีช็อป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ดีมันนี่” ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

บททั่วไป

1. ผู้ขอตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยดีมันนี่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใด และการที่ผู้ขอได้ใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแล้ว

การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

1. ดีมันนี่ จะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งของผู้ขอ เมื่อดีมันนี่ได้รับชำระเงินโอน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ธนาคารตัวแทน หรือ ธนาคารผู้รับเงินเรียกร้องให้ดีมันนี่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินตามคาสั่งของผู้ขอนอกเหนือจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ดีมันนี่ประกาศไว้แล้ว ผู้ขอตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ดีมันนี่ ในกรณีที่ผู้ขอตกลงให้ดีมันนี่หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในคำขอนี้เพื่อชำระเงินที่โอน ผู้ขอตกลงให้ดีมันนี่หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในคำขอ เพื่อชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากดีมันนี่เพิ่มเติม ผู้ขอตกลงชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ดีมันนี่ โดยให้ดีมันนี่หักเงินจากบัญชีที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ
2. ผู้ขอรับทราบว่า ในกรณีดีมันนี่ ไม่สามารถโอนเงินได้และต้องคืนเงิน ดีมันนี่จะคืนเงินด้วยสกุลที่ได้รับจากผู้ขอ ในกรณีคืนเงินเป็นสกุลบาทผู้ขอรับทราบว่า ในกรณีที่ดีมันนี่ใช้อัตราเปลี่ยนซื้อของธนาคาร ณ ขณะที่ดีมันนี่คืนเงินให้
3. ในการทำธุรกรรมโอนเงินที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินที่มอบให้แก่ดีมันนี่ เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน
4. ผู้ขอรับรองว่ายอดรวมของธุรกรรมโอนเงินในปีนี้ของผู้ขอ มีจำนวนไม่เกินวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
5. ผู้ขอรับทราบว่าดีมันนี่มีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • 5.1. หากสงสัยว่าการโอนเงินนี้ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง

 • 5.2 มันนี่เห็นว่าข้อมูลที่ผู้ขอให้ไว้แก่ดีมันนี่ไม่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน หรือ

 • 5.3. ดีมันนี่มีเหตุผลสมควรอื่นใด

ในกรณีที่ดีมันนี่ปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากดีมันนี่ และผู้ขอต้องรับผิดชอบทุกประการหากผู้รับเงินมีข้อเรียกร้องใดๆ

6. ผู้ขอตกลงว่า ดีมันนี่จะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ดีมันนี่กระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสี่ยหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินโอนตามคำสั่งของผู้ขอ และดีมันนี่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของดีมันนี่ ผู้ขอตกลงว่า ดีมันนี่ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ความบกพร่องของระบบสื่อสาร ระบบความพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือจากกฏหมายหรือจากกฎเกณฑ์ของประเทศที่ดีมันนี่นั้นตั้งอยู่ หรือจากกฎเกณฑ์ของธนาคารต่างประเทศดังกล่าว

7. ผู้ขอตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ดีมันนี่ ในการที่ผู้ขอขอให้ดีมันนี่ ดำเนินการสอบสวนกรณีที่รับเงินในระยะเวลาอันสมควรอันเนื่องมาจากความขัดข้องที่มิใช่ความผิดของดีมันนี่

การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

1. ผู้ขอรับทราบและตกลงให้ดีมันนี่สามารถทำการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอกับดีมันนี่ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของดีมันนี่ และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ตามที่ดีมันนี่เห็นสมควร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ แต่ทั้งนี้ ดีมันนี่ไม่มีหน้าที่ต้องทำ หรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขอตกลงให้ความยินยอมในการยอมรับบันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานและยืนยันผู้ขอ และให้ดีมันนี่ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวในกระบวนพิจารณาใด ๆ หรือตามที่ดีมันนี่เห็นสมควร
2. ผู้ขอยินยอมให้ดีมันนี่ส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นผู้ขอ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ดีมันนี่เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด
3. ผู้ขอยินยอมให้ดีมันนี่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอ รวมทั้งให้ดีมันนี่ส่ง โอน ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอ ให้แก่ดีมันนี่ในกลุ่มธุรกิจของดีมันนี่ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของดีมันนี่ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ดีมันนี่เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของดีมันนี่ และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับดีมันนี่ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือผู้ขอจะไม่ได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม
4. ผู้ขอตกลงและยินยอมให้ดีมันนี่ส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอรับทราบว่า ผู้ขอสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ดีมันนี่กำหนด

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                 บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด กำหนดให้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยครอบคลุมข้อมูลจากกิจกรรมทางธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศ และธุรกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอนเงินตราต่างประเทศ

คำนิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล      หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

บริษัท                 หมายถึง บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

การให้ความยินยอม
                บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม แต่ในบางกรณีบริษัทอาจอนุมานเอาว่าได้รับความยินยอมแล้วจากการกระทำและความประพฤติของท่าน โดยการใช้เวปไซต์หรือบริการของบริษัท ท่านจึงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

        ก. บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

                         1) ข้อมูลที่จัดเก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง:

             *  ชื่อ นามสกุล
             *  หมายเลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
             *  หมายเลขโทรศัพท์
             *  ที่อยู่
             *  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
             *  หมายเลขบัญชีธนาคาร
             * ข้อมูลอื่นๆ ที่ให้แก่บริษัทโดยสมัครใจ

        2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

             *  ข้อมูลสาธารณะ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างบล็อกและการโพสต์
             *  ข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต

  ข. ข้อมูลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการจัดเก็บ (ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก) เช่น

             * เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
             * ความเชื่อทางศาสนา (ปรัชญา)
             * ข้อมูลสุขภาพ
             * พฤติกรรมทางเพศ
             * ความเห็นทางการเมือง
             * ประวัติอาชญากรรม
             * ข้อมูลใดๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ ยกเว้น

                            – เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล
                            – เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
                            – เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรือคำสั่งศาล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • ในกรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทจัดเก็บ

 • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน

 • ขอให้บริษัทแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของตนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 • ขอเพิกถอนการให้ความยินยอม

การเก็บรักษาข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
             บริษัทกำหนดให้ดำเนินการตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

สถานที่ติดต่อ
             บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด
             75/78-79 อาคารโอเชี่ยน 2 ชั้น 31
             ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ
             เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
             หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-9599
             ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  support@dee.money

การคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทสวัสดีช้อป จำกัด กำหนดขั้นตอนการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Call Center 02 821 5555